Regulamin Szkoleń

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu mowa jest o: 
  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument wraz z jego wszystkimi postanowieniami;
  • Organizatorze – rozumie się przez to firmę Akademia Beauty Zoom N.Koziróg, M.Zduńczyk S.C. z siedzibą Al.Niepodległości 245/74 w Warszawie, posiadająca numer NIP:7011047285, numer REGON 389612859, która to jest organizatorem lub współorganizatorem szkolenia. Akademia Beauty Zoom wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00327/2021
  • Administratorze Danych Osobowych – rozumie się przez to Organizatora;
  • Szkolenie  – rozumie się przez to szkolenie lub kurs organizowane lub współorganizowane przez Akademię Beauty Zoom
  • Uczestnik/Kursant – rozumie się przez to osobę chcącą dokonać zapisu / zapisaną na szkolenie 
  • Użytkowniku – rozumie się przez to użytkownika Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego;
  • Modela – rozumie się przez to osobę, na poczet którego będzie wykonywana usługa lub zabieg, podczas trwania szkolenia .
 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową i/lub sklep internetowy, drogą bezpośrednią w miejscu kształcenia, drogą telefoniczną oraz drogą e-mailową.
 2. Uiszczenie płatności za szkolenie, zapis w roli modela, a także użytkowanie strony internetowej i/lub sklepu internetowego oznacza, iż osoby te zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowienia.
 3. Uczestnik, Model oraz Użytkownik oświadczają, że z tytułu postanowień regulaminu nie będzie względem organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.
 4. Wszystkie treści dostępne na stronie internetowej i sklepie internetowym, a także wszystkich portalach społecznościowych, które są administrowane przez Organizatora, w tym w szczególności oferta szkoleń, szkoleń online i kursów, opis szkoleń i kursów, program szkoleń, opinie, zdjęcia, grafiki, filmy, regulamin, polityka prywatności itp., stanowią własność intelektualną Organizatora i jako takie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 5. Naruszenie prawa autorskiego grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 50 .000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik, Model oraz Użytkownik oświadczają, że dobrowolnie poddadzą się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszą powyższe prawo.

6.         Uczestnicy wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez organizatora Akademia         Beauty Zoom oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach lub szkoleniach. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu  są:
  • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu  można dokonać wysyłając informację na adres akademiabeautyzoom@gmail.com lub telefonicznie.
  • Uiszczenie opłaty w terminie 7 dni od dokonania wstępnej rezerwacji – kwoty w wysokości 20% ceny usługi, tytułem zadatku. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy Organizatora.
  • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jako model/modelka, równoznaczne jest z wpłata zadatku 20% wartości usługi. 
  • Pozostała kwota powinna być uregulowana najpóźniej w dniu szkolenia. Kursant jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (imię i nazwisko, adres numer NIP, numer telefonu kontaktowego, adres email).
  • Uczestnicy przed rozpoczęciem szkolenia  lub usługi  są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU. 

 1. Kursant(ka) ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu  bez podania przyczyny.
 2. Wpłacona przez kursanta zadatek  ulega przepadkowi
  • w przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym dniem jego rozpoczęcia
  • w przypadku nieobecności Kursanta na opłaconej przez niego usłudze szkolenia , co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 1. W przypadku wpłaty całości wynagrodzenia na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia  i podjęcia przez Kursanta decyzji o rezygnacji z udziału, Organizator nie zwraca dokonanych wpłat za usługę.
 2. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w szkoleniu  w trakcie jej trwania, Organizator nie zwraca dokonanych wpłat za szkolenie .
 3. W przypadku rezygnacji z usługi jako model/modelka w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, wpłacony zadatek przepada. 
 4.  

ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy
  • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień danego tematu realizowanej usługi
  • w czasie realizacji usługi zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny
  • firma spełni warunki formalne udziału w usłudze oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały i certyfikaty kursanta.
 1. Organizator ma prawo oczekiwać, że:
  • Kursant w pełni zaangażuje się w proces usługi oraz będzie czynnie brać udział w ćwiczeniach
  • Kursant(ka) dostosuje się do ustalonych w czasie realizacji usługi reguł
  • Kursant przybędzie na czas oraz będzie brał udział w całości przewidzianego harmonogramu usługi.
  • w przypadku realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Kursant dopełni wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.
 1. Obowiązki Organizatora:
  • Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług z należyta starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą i umową.
  • Organizator zapewnia wszystkie materiały do przeprowadzenia usługi, w tym skrypt, preparaty oraz modelki. 
  • w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, Organizator podejmie natychmiastowe działania zgodnie z ustalonymi procedurami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Kursantów jest Organizator.
 2. Kursant(ka) wyraża zgodę na udostępnienie organizatorowi usługi swoich danych osobowych, które będą przetwarzane w celach związanych z organizacją usługi oraz wykonaniem zawartej umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach z przebiegu usługi oraz egzaminu.
 4. Kursant wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora powyższych fotografii na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używanie w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe) oraz w innych formach utrwaleń, związanych z działalnością organizatora w zakresie związanym z przeprowadzaniem i promocją usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora.
 3. Uczestnika, Użytkownika oraz Modela obowiązuje powyższy Regulamin.